Scanomat A/S – Vibe Allé 3 – DK-2980 Kokkedal

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1 DEFINITIONER

1.1 Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs- og leveringsbetingelser:

"Kunden" betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til Scanomat.

"Produkt" betyder et af Scanomats produkter, som er genstand for en ordre afgivet af Kunden til Scanomat.

"Salgs- og leveringsbetingelser" betyder disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusive eventuelle bilag.

"Scanomat" betyder Scanomat A/S, CVR-nr. 20 05 05 35.

2 GYLDIGHED

 1. 2.1  Disse Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i forhold til ethvert salg og enhver levering af Produkter fra Scanomat til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 2. 2.2  Kundens generelle forretningsvilkår eller indkøbsbetingelser påtrykt et tilbud fra Kunden, en opfordring til tilbud fra Kunden, en ordre fra Kunden eller på anden vis kommunikeret til Scanomat fra Kunden er ikke bindende for Scanomat, og Scanomats salg og levering af Produkter til Kunden er derfor udelukkende reguleret og omfattet af disse Salgs- og leveringsbetingelser.

3 TILBUD, ORDRER OG SERVICEYDELSER

 1. 3.1  Alle tilbud fra Scanomat, herunder tilbud på Scanomats website (www.scanomat.com), udgør alene en opfordring til Kunden om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til Scanomat.

 2. 3.2  Kundens ordre skal være skriftlig og skal som minimum angive produkttype (produktnummer og/eller produktnavn), farve/finish, det ønskede antal Produkter samt det ønskede leveringstidspunkt.

 3. 3.3  Når Kunden har afgivet en ordre, kan Kunden ikke foretage ændringer i denne, herunder ændringer i forhold til specifikationer, medmindre dette accepteres af Scanomat.

 4. 3.4  Tilbehør, som ikke fremgår af ordren eller ikke udtrykkeligt fremgår som indeholdt i standardproduktet i Scanomats documentation på salgstidspunktet, er ikke en del af hverken tilbud eller leverance.

 5. 3.5  Kundens ordre er ikke bindende for Scanomat, førend Scanomat har accepteret ordren. Hvis muligt, vil Scanomat angive et forventet leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen.

4 PRISER

 1. 4.1  Alle priser er angivet i enten danske kroner eller Euro og er eksklusive moms samt eventuelle tillæg og gebyrer .

 2. 4.2  Scanomat er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre prisen på det bestilte Produkt som følge af forøgede omkostninger for Scanomat, herunder dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt prisændringer hos Scanomats leverandører.

5 LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

 1. 5.1  Produkter leveres EXW (Incoterms 2020) fra Scanomats adresse, medmindre Scanomat og Kunden skriftligt har aftalt andet.

 2. 5.2  Leveringstider, herunder et eventuelt forventet leveringstidspunkt angivet i ordrebekræftelsen, er skønsmæssige og ikke bindende for Scanomat.

 3. 5.3  Vedrører ordren Produkter, som på ordredatoen ikke er på Scanomats lager, vil Scanomat inden rimelig tid underrette Kunden herom, samt oplyse hvornår levering forventes at kunne ske.

 1. 5.4  I forbindelse med leveringen skal Kunden straks foretage en grundig og passende undersøgelse af det leverede Produkt. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt har en synlig transportskade, herunder af emballage og indpakning, skal Kunden straks og senest på leveringsdagen give Scanomat samt transportøren meddelelse herom og fremvise relevant billede dokumentation. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt havde en ikke synlig transportskade ved leveringen, skal Kunden senest fem dage fra leveringen af Produktet til Kunden give meddelelse herom til Scanomat. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at Scanomat ikke har leveret det bestilte antal Produkter eller at Scanomat ikke har leveret det faktisk bestilte Produkt, skal Kunden senest fem dage fra leveringen af Produktet til Kunden give meddelelse herom til Scanomat.

 2. 5.5  Ved at kvittere for modtagelsen af Produkterne bekræfter Kunden, at levering er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

6 INSTALLATION

 1. 6.1  Installation er ikke inklusive i prisen medmindre andet fremgår af serviceaftalen, som tegnes separat. Den faktureres på medgået tid til de enhver tid gældende takster.

 2. 6.2  Såfremt der er aftalt tid til installation mellem Scanomat og Kunden og det viser sig at der mod forventning køres forgæves på denne dag, forbeholder Scanomat sig retten til at fakturere et gebyr for forgæves kørsel til de enhver tid gældende takster.

 3. 6.3  Forsinkelser i installation der kan tilskrives kunden eller dennes forhold, har ingen påvirkning på igangsættelsen af garanti eller serviceaftale, som beskrevet i afsnit 13

7 BETALING

 1. 7.1  Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andre betingelser er skriftligt aftalt.

 2. 7.2  Hvis betaling ikke sker rettidigt, påløber der rente med 2 % af det udestående beløb for hver måned eller del af en måned, som betalingen er forsinket.

 3. 7.3  Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Scanomat og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

8 RETURNERING

 1. 8.1  Produkter tages kun retur efter forudgående aftale med Scanomat og kun mod Kundens forudgående betaling af et returneringsgebyr udgørende [15] % af Produktets pris, såfremt det leveres tilbage i orignal emballage uden skader og med alt tilbehør. Specialfremstillede varer (fx særlige finishes eller med graverede logoer) tages ikke retur.

 2. 8.2  Transport af returnerede Produkter fra Kunden til Scanomat sker for Kundens regning og risiko.

9 PRODUKTINFORMATION

 1. 9.1  Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i Scanomats kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder Scanomats hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

 2. 9.2  Scanomat hverken garanterer eller indestår for, at Produktet egner sig til Kundens behov/anvendelse, eller at Produktet har særlige egenskaber. Det er derfor Kunden, der er ansvarlig for at sikre, at Produktet egner sig til Kundens behov/anvendelse, eller at Produktet har særlige egenskaber.

10 PRODUKTUDSKIFTNINGER

10.1 Scanomat forbeholder sig retten til uden varsel at udskifte Produktet med et andet Produkt, herunder foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for Kunden.

11 EMBALLAGE

11.1 Emballering af Produktet sker for Scanomats regning, medmindre andet er aftalt.

11.2 Kunden må ikke ændre, fjerne eller slette Produktets etikettering eller originalemballering og ej heller slette advarsler, mærkning, meddelelser eller kendetegn, som udgør en del af eller er anført på Produktet eller Produktets emballage.

12 EJENDOMSFORBEHOLD

12.1 Med de begrænsninger, der måtte følge af ufravigelige lovbestemmelser, forbeholder Scanomat sig ejendomsretten til det solgte Produkt, indtil den fulde købesum, inklusive eventuelt påløbne omkostninger, renter mv., er betalt til Scanomat.

13 GARANTI, MANGLER OG REKLAMATION

13.1  Scanomat yder 12 måneders garanti på Produkter i forhold til fabrikations- og materialefejl.

13.2  Garanti perioden starter på leverings -og installationsdagen medmindre andet er aftalt.

13.3  Tegnes der ikke en serviceaftale, kan Kunden enten vælge at indlevere produktet til analyse og efterfølgende reparation på en af Scanomats servicelokationer eller acceptere et udkaldegebyr, hvor analysen vil blive foretaget efter medgået tid på installations adressen.

13.4  Viser det sig, at det solgte Produkt lider af en køberetlig mangel, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig manglen, straks give Scanomat meddelelse (reklamation) herom. Afgiver Kunden ikke en sådan meddelelse, uagtet Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende over for Scanomat. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den mangel, som Kunden vil påberåbe sig ved Produktet, var til stede på tidspunktet for leveringen af Produktet til Kunden.

13.5  I forbindelse med en reklamation over et Produkt skal Kunden senest samtidig med fremsendelsen af reklamationen til Scanomat fremsende en præcis beskrivelse af den påståede mangel, billeder af den påståede mangel samt en kopi af Kundens købsbevis/kvittering.

13.6  I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation skal Scanomat efter eget valg enten afhjælpe eller omlevere Produktet for egen regning. Scanomat bestiller og betaler for afhentningen af det mangelfulde Produkt, og Scanomat betaler ligeledes for returfragten. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere mangelsbeføjelser gældende, og Kunden er således ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse for tab og/eller omkostninger, som Kunden måtte blive påført i forbindelse med afhjælpning eller omlevering.

13.7  Reklamationer giver ikke Kunden ret til at tilbageholde forfaldne betalinger til Scanomat.

13.8  Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 12.3 ikke inden for rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende Salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for Scanomats regning, forudsat at dette sker på fornuftig og rimelig måde, og efter at Scanomat er varslet herom. Scanomats ansvar for en sådan reparation hos tredjemand er begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og Scanomats ansvar for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige Produktets pris. Alternativt er Kunden berettiget til at fastholde købet og fordre et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højest 15 % af købesummen for Produktet. Såfremt manglen kan anses for væsentlig, er Kunden i stedet berettiget til at annullere ordren samt eventuelt kræve erstatning, jf. punkt 13.4.

13.9  Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdagen påberåbt sig en eventuel mangel ved det leverede Produkt over for Scanomat, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes Produktet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved ordrens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager Scanomat sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte Produkt i et tidsrum af 12 måneder, dog således at Scanomats mangelansvar ikke for nogen del af det solgte Produkt kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra det oprindelige leveringstidspunkt.

14 ANSVARSBEGRÆNSNINGER VED FORSINKELSE, MANGLER ELLER FEJLLEVERANCER

14.1  Scanomat kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte Produkt, medmindre Scanomat har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan henføres direkte til Scanomat.

14.2  Scanomats samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Produktets pris.

14.3  Forandring af eller indgreb i det solgte Produkt uden Scanomats skriftlige samtykke fritager Scanomat for enhver forpligtelse i forhold til Produktet.

14.4  Såfremt Kunden berettiget annullerer ordren som følge af en væsentlig mangel eller væsentlig forsinkelse og foretager køb af et produkt svarende til Produktet, kan Kunden kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af Scanomat, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen for det mangelfulde eller forsinkede Produkt. Kunden har herudover ikke ret til nogen anden erstatning i anledning af annulleringen af ordren, herunder transportomkostninger eller lignende.

15 PRODUKTANSVAR

15.1  Scanomat er ansvarlig for skade forårsaget af et defekt Produkt i henhold til de til enhver tid gældende danske love og regler med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Salgs- og leveringsbetingelser.

15.2  Scanomat er kun ansvarlig for skader, herunder død og personskader, såfremt det kan dokumenteres, at det leverede Produkt havde en defekt ved leveringen af Produktet til Kunden, og såfremt det kan dokumenteres, at skaden er direkte forårsaget af det defekte Produkt.

15.3  Scanomat kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Scanomat eller andre, som Scanomat er ansvarlig for.

15.4  Scanomat er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et Produkt, efter levering er sket. Scanomat er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Kunden, eller på Kundens produkter, hvori et Produkt indgår.

15.5  Scanomat er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af at Scanomat har leveret et defekt Produkt til Kunden, medmindre Kunden kan dokumentere, at Scanomat har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

15.6  Kunden skal friholde Scanomat for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Scanomat, i det omfang Scanomat i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.

16 TILBAGEKALDELSE (RECALL)

16.1  Såfremt det på grund af manglende overholdelse af gældende lovgivning måtte vise sig nødvendigt at tilbagekalde et Produkt, som er leveret til Kunden, af Scanomat, skal Scanomat i samarbejde med Scanomats forsikringsselskab fastlægge og koordinere tilbagekaldelsen af Produktet, herunder forestå kommunikationen med Scanomats kunder og markedet generelt vedrørende tilbagekaldelsen af Produktet.

16.2  Scanomat vil friholde Kunden i forhold til dokumenterede direkte omkostninger, som Kunden har haft i forbindelse med Scanomats instruktion i relation til tilbagekaldelse af et Produkt.

16.3  Scanomat kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftsstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader i anledning af tilbagekaldelsen af et Produkt, medmindre Kunden kan dokumentere, at Scanomat har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

17 FORCE MAJEURE

17.1 Følgende omstændigheder (force majeure) medfører ansvarsfrihed for Scanomat, såfremt de forhindrer levering af Produktet eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som Scanomat ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

18 ÆNDRING AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSERNE

18.1 Scanomat kan til enhver tid med et skriftligt varsel på tredive (30) dage til Kunden ændre nærværende Salgs- og leveringsbetingelserne. Den til enhver tid gældende version af Salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.scanomat.com.

19 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

19.1 Scanomat er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept.

20 LOVVALG OG VÆRNETING

20.1  Disse Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

20.2  Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse Salgs og Leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Helsingør.

20.3  Det forhold, at en tvist verserer, fritager ikke Kunden for forpligtelsen til at betale i henhold til nærværende Salgs- og leveringsforpligtelser eller i øvrigt at opfylde sine forpligtelser i henhold hertil.

Scanomat A/S - Salgs- og leveringsbetingelser, version 1.0, 01/08-2022